انواع قلموی نقاشی روی شیشه
انواع شیشه
رنگبندي اصولي شرط ماندگاري تابلو ويتراي

رنگبندي اصولي شرط ماندگاري تابلو ويتراي

/
همانطور كه مشاهده مي كنيد نقطه عطف اين تصوير كلمه الله است كه با رنگ طلايي در زمينه زرشكي كاملا برجسته و نمايان است. رنگ گنبد ها در اطراف تيره و در وسط روشن تر است كه محدب بودن آن را نشان مي دهد. ريزه كاري هاي روي درختان و درب ها و آجرها بعد از رنگ آميزي با دقت و مهارت دورگيري شده است. انتخاب رنگ و نحوه رنگ‌ آميزي نشان دهنده مهارت هنرمند و رمز ماندگاري يك اثر ويتراي است.
ویترای روی ظروف شیشه ای